Koło Łowieckie "SŁONKA"

w Starogardzie Gdańskim

">

Członkowie Koła

Koło Łowieckie "Słonka" na dzień dzisiejszy liczy 20 członków

Ponadto, staż obecnie odbywają:

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia - określonej przez Statut PZŁ - należy:

 1. określenie nazwy, siedziby i adresu koła;
 2. powoływanie (wybór) i odwoływanie zarządu koła i jego poszczególnych członków, określanie liczby członków zarządu koła, a także sprawowanych przez nich funkcji oraz sposobu wyboru;
 3. powoływanie (wybór) i odwoływanie komisji rewizyjnej i jej poszczególnych członków;
 4. wybór delegatów na okręgowe zjazdy delegatów, o których mowa w § 120 ust. 1;
 5. wykluczanie członków z koła;
 6. uchwalanie planu działalności i budżetu koła;
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu koła i komisji rewizyjnej koła, wykonania budżetu oraz udzielanie absolutorium członkom zarządu koła;
 8. uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania;
 9. zwalnianie poszczególnych członków koła w całości lub w części ze składek i innych opłat na rzecz koła;
 10. ustalanie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych i gospodarczych;
 12. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości oraz wysokości zobowiązań, jakie zarząd koła ma prawo zaciągnąć w imieniu koła;
 13. zatwierdzanie wniosków zgłaszanych przez zarząd koła lub członków koła o odznaczenia łowieckie, uchwalanie wyróżnień i nagród dla członków koła za zasługi w Statutowej działalności;
 14. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału i rozwiązania koła;
 15. powoływanie komisji problemowych;
 16. uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia;
 17. ustanawianie sztandaru koła oraz wzoru oznaki;
 18. nadawanie członkostwa honorowego koła;
 19. podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 120 ust. 6 pkt 2 i § 129 ust. 4 pkt 4;
 20. uchwalanie i rozpatrywanie innych spraw przewidzianych w Statucie oraz zleconych przez właściwe organy Zrzeszenia.
TOP